Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Revisorernas uppdrag

Revisorernas uppdrag beskrivs i kommunallagen med följande ord, ”revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs”.

Vidare uttalas att revisorerna ska pröva om ”verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig”.

Man kan också uttrycka det som att landstingets revisorer ska undersöka om styrelser och nämnder har genomfört de uppdrag som fullmäktige har gett, om ekonomin sköts och om det är ”ordning och reda” i verksamheten.  

Landstingets verksamheter drivs i olika former

Landstingets verksamheter kan bedrivas i egen regi, genom avtal med externa entreprenörer eller i form av företag som Scenkonstbolaget och Norrtåg. Landstinget har också gett andra organisationer uppdrag inom landstingets ansvarsområde (t ex Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrrlands län, Norrlandstingens regionförbund, finansiella samordningsförbund med flera).

Revisorernas uppdrag omfattar all verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs. De verksamheter som bedrivs genom andra juridiska personer har egna revisorer men för att tillgodose behovet av en samordnad revision och insyn väljs de bland dem som är utsedd till landstingsrevisor.    

Oberoende och självständighet

Att vara revisor i landstinget förutsätter oberoende och självständighet. Landstingsrevisorernas oberoende säkras formellt av lagstiftning, fullmäktiges reglemente för revisionen, god revisionssed men också av att revisorerna i sin dagliga gärning aktivt värnar oberoendet.

Revisorernas reglemente (pdf)

Revisorerna har regelbundna kontakter med fullmäktige, styrelse och nämnder.

Revisorerna strävar efter dialog och öppenhet genom att informera om pågående revision, presentera resultaten för fullmäktige, genomföra hearingar med styrelser och nämnder, se till att det finns tillgänglig information på landstingets webbplats, med mera. 

Landstingets revisorer har en egen budgetberedning bestående av personer fristående från styrelse och nämnder. Det innebär att behovet av resurser till revision prövas utan hänsyn till andra intressen än fullmäktiges behov av en oberoende och självständig granskning. 

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Revisionskontoret

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-02-28 11:27