Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Om projektet

Inom projektet kommer i huvudsak följande åtgärder att genomföras för att stödja införandet av en förändrad lagstiftning:

Om projektet

Projektet består av styrgrupp, projektgrupp, arbetsgrupper och referensgrupper med representation från berörda yrkesprofessioner i länets kommuner och Landstinget.

I projektets uppdrag ingår bland annat att ta fram länsövergripande överenskommelser och riktlinjer utifrån den nya lagstiftningen samt anpassa IT-stödet Prator och genomföra relevanta utbildningsinsatser.

Vid planering och genomförande av projektarbetet är utgångspunkten att den nya lag som träder i kraft den 1 januari 2018 innefattar båda somatiska och psykiatriska patienter. 

Ta fram länsövergripande överenskommelse om samverkan vid utskrivning

Status i juni 2017: Första utkast till överenskommelse togs fram i mars 2017 och skickades ut till berörda organisationer för synpunkter. Slutligt förslag ska tas fram till augusti 2017 som beaktar inkomna synpunkter.

Genomföra anpassningar av IT-stödet Prator

Status i juni 2017: Anpassning tas fram i dialog med övriga län som har IT-stödet Prator och systemleverantören EVRY. Ny version av IT-stöd ska vara tillgängligt för utbildning i november 2017.

Revidera länsövergripande riktlinje för kommunikation, informationsöverföring och planering

Status i juni 2017: Arbete pågår med att anpassa innehåll. Ett första utkast till förändrad riktlinje ska skickas ut för synpunkter till berörda organisationer i månadsskiftet september/oktober.

(Se dokumentet ”Riktlinjer för samverkan vid informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan kommuner och landsting i Västernorrlands län 2014”).

Genomföra allmän utbildning

Genomföra allmän utbildning som berör lag, process, it-stödet Prator och riktas till berörda medarbetare inom alla organisationer. En fördjupad och riktad utbildning i it-stödet Prator kan även bli aktuell för några målgrupper som tidigare inte arbetat i systemet. 

Status i juni 2017: Utbildningstillfällen för den allmänna utbildningen ska genomföras från mitten av november till mitten av december 2017 på respektive sjukhusort. Senast i augusti 2017 ska datum och tider för utbildningstillfällen vara fastställda.

Genomföra generella informationsinsatser

Genomföra generella informationsinsatser mot allmänhet och ta fram informationsprodukter till patient enligt kommunikationsplan.
Status i juni 2017: Generella informationsinsatser har påbörjats under våren 2017 och kommer att fortlöpa under hösten 2017. Informationsprodukter ska finnas klara vid införande av den nya laget 1 januari 2018.

Under våren 2017 har projektet även tagit fram fakta och mätetal kopplat till in- och utskrivningsprocessen samt identifierat snabba förbättringar (s.k. quick wins) gällande kommunikation, informationsöverföring och planering i befintlig in- och utskrivningsprocess. Mätetal och snabba förbättringar har sedan förmedlats till berörda organisationer för fortsatt hantering.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-06-27 10:56