Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
Regionfullmäktige

Noterat från regionfullmäktige 29 november

2017-11-29 17:52

Bland annat behandlades frågan om listningsstopp i primärvården, liststopp för Sidsjö vårdcentral och omstrukturering av folktandvården i Ånge kommun.

Inget listningsstopp i Västernorrland

Med fokus på patienten och de lagar som tillkommit med syfte att stärka patientens ställning i sin möjlighet att göra fria val anser Vårdval att det inte är förenligt med lagarnas intentioner att begränsa befolkningens valmöjligheter via listningsstopp och listningskö.

Som en förlängning av detta föreslås att Landstinget Västernorrland strikt följer lagarna för att bibehålla patientens ställning genom att inte tillåta något listningsstopp eller listningskö.

Efter en lång debatt beslutade regionfullmäktige att listningsstopp eller väntetid inte ska medges. Möjligheten till listningsstopp beaktas i arbetet med Regelboken för primärvård 2019.

Inget listningsstopp för Sidsjö vårdcentral

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 20 september behandlades ansökan från Sidsjö vårdcentral om att få införa ett tillfälligt listningsstopp på ett år. Med 41 ja-röster och 34 nej-röster beslutade regionfullmäktige att frågan skall återremitteras för ytterligare beredning.

Nuvarande ansökan om liststopp ett år anger patientsäkerhetsrisker och allvarliga arbetsmiljöproblem som skäl. Vårdval Västernorrland kan inte konstatera en ökad patientsäkerhetsrisk vid Sidsjö Vårdcentral som avviker från övrig primärvård.
Utifrån den inlämnade arbetsmiljöanalysen kan Vårdval inte bedöma om de nuvarande redovisade arbetsmiljöriskerna är av allvarlig natur.

Vårdval Västernorrland konstaterar även att ett års listningsstopp inskränker under en lång tidsperiod det fria vårdvalet för medborgarna.
Regionfullmäktige beslutar att avslå Sidsjö Vårdcentrals ansökan till 1-årigt liststopp.

Omstrukturering av folktandvården i Ånge kommun

Med 40 ja-röster och 33 nej-röster beslutade Regionfullmäktige att stänga folktandvårdens klinik i Fränsta och flytta verksamheten till Ånge. Folktandvården Västernorrland har verksamhet på två orter i Ånge kommun idag; Fränsta och Ånge. Verksamheten är beroende av tillgången på tandläkare, vilken är begränsad i hela landet. Ur ett invånar- och patientperspektiv innebär förslaget att tillgängligheten förbättras genom utökade öppettider och större kontinuitet när verksamheten samlas på en klinik. Ånge är centralort i kommunen. Vi ser en möjlighet att renovera och bygga om kliniken med fler behandlingsrum för att kunna få ett nav för tandvård inom Ånge kommun. I och med det skapar vi förutsättningar för att även i framtiden kunna bedriva tandvård med fast anställd personal i kommunen.

Regionfullmäktige beslutade att uppdra att vidta de åtgärder som krävs för att flytta verksamheten från Fränsta till Ånge; samt

att uppdra till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden att ompröva beslutet om stängning av kliniken i Fränsta om rekryteringsläget förändras till det positiva under tiden som ombyggnationen sker på kliniken i Ånge.

Kulturstipendiater 2017

Vid regionfullmäktige delades Landstinget Västernorrlands kulturstipendier 2017 ut, se separat nyhet.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-29 17:52