Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Noterat från regionfullmäktige 30 november

2017-11-30 15:36

Bland annat behandlades budgeten 2018 samt ekonomisk plan för 2019-2020.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa upprättad budgetskrivelse 2018 för:

 • Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten
 • Laboratoriemedicin
 • Regional utveckling
 • Kostnämnden Sollefteå
 • Landstingets revisorer
 • Patientnämnden – Etiska nämnden
 • Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • samt ekonomisk plan för 2019–2020 för Landstinget Västernorrland

Resursfördelning och användning

Landstinget finansierar sin verksamhet främst genom landstingsskatten (69 procent) som är en inkomstskatt på länsinvånarna. Därför är befolkningsutvecklingen viktig. Den statligt bestämda skatteutjämningen innebär att skattekraften per invånare utjämnas mellan landstingen i hela landet. Dessutom sker en utjämning med hänsyn till bland annat förväntad sjuklighet vilket till exempel innebär att landsting med högre andel äldre i princip erhåller kompensation från landsting med lägre andel äldre eftersom sjukvården blir mer omfattande i en äldre befolkning.

Utjämning tillsammans med andra statsbidrag motsvarar 22 procent av landstingets intäkter. Förutom skatt och statsbidrag har landstinget även intäkter från försäljning av vård och andra tjänster (6 procent) samt patientavgifter (3 procent).

Totalt omsluter verksamheten cirka 8,7 miljarder kronor. Större delen, 51 procent, av de totala resurserna åtgår till löner och kostnader för egen anställd personal. I övrigt används cirka 16 procent för köp av material och 28 procent för köp av verksamhet och tjänster inklusive lämnade bidrag. Denna andel har ökat, framför allt till följd av fler privata utförare inom primärvården samt generellt ökade kostnader för inhyrd personal. Fastighetskostnader utgör cirka tre procent och avskrivningar två procent.

Resurserna ianspråktas för följande kärnverksamheter:

 • Regional utveckling 5 procent
 • Hälso- och sjukvård 92 procent (varav tandvård 4 procent)
 • Resterande resurser, tre procent, används till landstingsgemensamma utvecklingsprojekt, kansli, revision och politisk ledning.

Regionfullmäktige beslutade

att uppdra till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsnämnden att till Regionfullmäktiges möte i februari 2018 återkomma med beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder, målnivåer samt utvecklingen av kostnaderna och volymen för inhyrd personal jämfört med tidigare år;

att fastställa ”Budget för 2018 samt ekonomisk plan 2019–2020” innefattande finansiella mål, investeringsplan samt avgifter inom hälso- och sjukvården;

att fastställa förslag till justeringar i Tandvårdstaxan enligt bilaga D för 2018;

att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till investeringsutgifter för år 2018;

att framställningar och förändringar som nämns ovan och berör olika verksamheter verkställs i samband med tilläggsbudget för år 2018;

att fastställa utdebitering för 2018 till 11:29 kronor per skattekrona; samt

att föreliggande ekonomiska plan ska utgöra underlag för arbetet med regionplan för 2019–2021.

Budget för 2018 samt ekonomisk plan 2019–2020

Protokoll

Efter att protokollet från regionfullmäktige den 29-30 november har justerats kommer det att publiceras på lvn.se

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-30 15:36