Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Noterat från regionstyrelsen 12 september

2017-09-12 14:51

Vid regionstyrelsens sammanträde behandlades bland annat frågan om inrättande av extratjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända, företagsstöd till Box Destilleri och motion om folkomröstning i ”BB-frågan” i Sollefteå.

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 12 september att uppdra till regiondirektören att i samråd med de fackliga organisationerna förbereda Landstinget Västernorrlands verksamheter att anställa minst 50 personer inom ramen för regeringens jobbsatsning ”extratjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända”.

Detta möjliggör för Landstinget Västernorrland att ta ett socialt samhällsansvar för att fler ska få jobb och komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt är det en möjlighet för Landstinget Västernorrland att dels utveckla sin egen verksamhet och personal, dels utföra tjänster som annars inte blivit utförda.

Satsningen finansieras med den ersättning Landstinget Västernorrland får för satsningen av staten via Arbetsförmedlingen.

Regionalt näringslivsparlament 2018
Regionstyrelsen beslutar att i samverkan med Handelskammaren MittSverige genomföra ett regionalt näringslivsparlament 2018. Syftet är att samla representanter för näringslivet och utvalda politiker i ett gemensamt forum under en dag i april 2018.

Handelskammaren MittSverige ansvarar för planering och genomförande, Landstinget Västernorrland ansvarar för lokaler, teknik och fika för deltagarna under dagen. Arrangemanget kommer att vara öppet för allmänheten.

Mer information om Näringslivsparlamentet 2018

Regional strategi miljö, klimat och energi 2017-2020
Regionstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till regional strategi för miljö, klimat och energi i Västernorrland under åren 2017 till 2020. Målsättningen med strategin är att det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i alla delar ska genomsyras av miljö, klimat- och energiperspektiv.

Insatserna syftar även till att Landstinget Västernorrland ska nå FN:s 2030 hållbarhetsmål inom relevanta områden.

Patientavgift vid distansbesök
Den tekniska utvecklingen leder till att besök till hälso- och sjukvården i allt större omfattning kan genomföras som distansbesök via nätuppkoppling. Därför föreslås att besök/vårdkontakt via videolänk ska ha samma avgift som andra besök inom hälso- och sjukvården (det vill säga 200 kronor/ besök).

Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktige att besluta enligt folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämndens förslag att besöksavgiften för vård på distans ska vara 200 kronor per besök.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Kramfors
BUP-mottagningen i Kramfors har varit tillfälligt stängd sedan hösten 2014 på grund av bemanningssvårigheter och arbetsmiljöproblem. Under drygt två år har länets övriga barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet kunnat ta hand om de patienter som tidigare fick vård i Kramfors. De medarbetare som var i tjänst i Kramfors, och som fortfarande är anställda inom verksamheten, har etablerat sig på nya arbetsplatser i Sollefteå, Härnösand och Sundsvall.

Länsverksamheten bedömer att bemanningssvårigheten kommer att kvarstå över tid. Därför föreslår Regionstyrelsen att regionfullmäktige ska besluta enligt hälso- och sjukvårdsnämndens förslag att permanent stänga BUP-mottagningen i Kramfors.

Regionalt företagsstöd till Box Destilleri
Landstinget Västernorrland beviljar Box Destilleri ett företagsstöd på 3 450 000 kronor. Box Destilleri investerar totalt 11 500 000 kronor för att kunna utöka besöksverksamheten med större lokaler och möjlighet till ytterligare konferensverksamhet. I investeringen ingår även utökning av produktionskapacitet för att möta såväl nuvarande som framtida efterfrågan.

Box Destilleri har 15 anställda somt ytterligare personal under högsäsong. Med den planerade investeringen beräknar Box Destilleri att omsätta 72 miljoner kronor per år inom fem år och öka antalet anställda med tre personer.

En valkrets för Västernorrland i landstingsvalet
Inför landstingsvalet 2018 kommer Västernorrland att bara vara en valkrets till skillnad mot tidigare, när länet varit indelat i fyra valkretsar.

Vallagen har ändrats så att valkretsindelningen för val till landstingsfullmäktige har tagits bort. Varje landsting blir en enda valkrets, om inte regionfullmäktige beslutar annat.

De nuvarande partierna i regionfullmäktige i Västernorrland har enats om att Västernorrland ska vara en valkrets i enlighet med vallagen.

Motion om folkomröstning om BB i Sollefteå.
Sverigedemokraterna har i en motion till Regionfullmäktige föreslagit att fullmäktige ska verkställa en folkomröstning angående nyöppning av förlossningsvården i Sollefteå. Centern har i ett bifallsyrkande yrkat att Landstinget Västernorrland ska genomföra en folkomröstning i samband med landstingsvalet i september 2018.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-09-12 14:51