Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Västernorrland efterlyser fler infrastruktursatsningar

2017-11-22 08:18

Västernorrland vill se större investeringar i Nya Ostkustbanan, Mittstråket, Ådalsbanan och i vägnätet. En fungerande infrastruktur är viktig för näringslivet och för allas möjlighet att delta i samhällslivet genom att underlätta tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning, jobb och kultur.

Trafikverkets förslag till nationell plan som överlämnades till regeringen den 31 augusti innehåller flera viktiga satsningar i Västernorrland under den kommande tolvårsperioden. Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland lämnar nu ett gemensamt yttrande kring föreslagna prioriteringar.

–Vårt tydliga budskap är att vi vill se fler investeringar i Västernorrland. Högst prioriterat är utvecklingen av Ostkustbanan, från Härnösand till Gävle. Men också Mittstråket, Ådalsbanan och vägnätet överlag. När Ostkustbanan prioriteras upp, finns det förmåga och vilja att möta upp med bostadsbyggande, hållbar stadsutveckling, ökad sysselsättning och tillväxt, till nytta för hela Sverige, säger regionråd Erik Lövgren (S).

Sammanfattande synpunkter från landstinget, kommunförbundet och länsstyrelsen

  • Nya Ostkustbanan i Bottniska korridoren, binder samman järnvägen i norra och södra Sverige. Utbyggnadstakten måste öka eftersom nuvarande föreslag till Nationell plan innebär att hela sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand inte utbyggd förrän fram emot år 2100, vilket är alldeles för långsamt och helt oacceptabelt. Vi vill att utbyggnaden Birsta-Timrå inkluderas i Nationell transportplan, att Gävle-Kringlan tidigareläggs och får full finansiering, samt att fyrspåret Stockholm-Uppsala och Norrbotniabanan tidigareläggs.
  • Föreslagna reinvesteringar för Ådalsbanan, Västeraspby-Långsele är helt avgörande för klara befintlig godstågstrafik på banan. Sträckan kan få betydelse för regional tågtrafik Östersund-Umeå. För detta behövs investeringar med triangelspår mot kustjärnvägen. Vi vill att byggandet av triangelspår i Västeraspby utreds.
  • Mittstråket mellan Sundsvall och Trondheim, knyter samman Sveriges och Norges transport-system och bör även framöver lyftas som ett av Sveriges prioriterade stråk. Med föreslagna trimningsåtgärder kan restiderna kortas och säkerheten höjas. En ekonomisk ram på +10 procent innebär ännu större överflyttning av transporter från väg till järnväg. Utredning för ny sträckning Sundsvall-Stöde bör starta under perioden.
  • Alternativa finansieringar bör kunna prövas förutsättningslöst för nödvändiga investeringar, som annars inte kommer till stånd med anslagsfinansiering. Bland annat bör Trafikverket få i uppdrag att utreda alternativ finansiering för E4 Örnsköldsvik.
  • Vägnätet på landsbygden behöver ha en godtagbar standard. Trafikverkets förslag om att lågtrafikerade vägar får försämrat tillstånd i slutet av planperioden, är helt oacceptabelt. Investeringar får inte ske på bekostnad av det befintliga vägnätet. Dessutom går utvecklingen mot tyngre och längre lastbilar. Vägnätet behöver därför uppgraderas, så att fordon med bruttovikt på 74 ton kan användas.
  • Norrland har varit först i landet med att införa den nya signaltekniken enligt den europeiska standarden, ERTMS. Övergången till ERTMS har inneburit orimliga kostnader och konkurrensnackdelar för de tågoperatörer som är beroende av transporter längs banor med ERTMS-systemet installerat. I Nationell transportplan föreslås att möjligheten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS ska utredas. Vi anser att medfinansiering av ombordutrustning bör ske för operatörer verksamma på ERTMS-utrustade banor.

Ta del av hela yttrandet på nationell transportplan 2018-2029

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-22 08:18