Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Regional tillväxtplanering

Från och med den 1 januari arbetar Landstinget Västernorrland med den regionala tillväxtplaneringen i länet.

Information om stöd är flyttat, du hittar det under Stöd och finansiering 

Den regionala tillväxtpolitiken syftar enligt statliga direktiv till att landets regioner ska kunna utnyttja sina egna resurser för att på bästa sätt bidra till nationens samlade tillväxt och utveckling. Men initiativen inom politiken måste anpassas till olika regionala förutsättningar, d.v.s. ett ”bottom-up”-perspektiv. Detta sker bland annat genom formulering av programdokument som anger länsgemensamma policy- och arbetsinriktningar.

Utvecklingsprogram finns på alla nivåer: EU, nationellt, regionalt, lokalt. De hänger vanligen ihop i en samverkanskedja, där mer övergripande, strategiska program ger stöd och legitimitet åt mer detaljerade program. Exempelvis finns ”EU 2020” som strategi för smart, hållbar och inkluderande tillväxt i hela EU. För Sverige finns en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. 

Verksamhet 

Det statliga regionala utvecklingsansvaret regleras av lagen om (2010:630) regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I lagen beskrivs uppdrag som bland annat omfattar att ta fram och leda genomförandet av 

  • infrastrukturplanering
  • den regionala utvecklingsstrategin 
  • fördela statliga tillväxtmedel, genom regionala företags- och projektstöd

Verktyg

Nätverk 

Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att samla aktörer som kommuner, högskola och branschorganisationer kring en regional utvecklingsstrategi, samordna arbetet, skapa mötesplatser och nätverk och ansvara för uppföljningen. Det är viktigt att uppdraget sker i bred samverkan och med god insyn. Samverkan ska ske både lokalt och regionalt, men också nationellt och många gånger internationellt – för att uppnå ett effektivt genomförande av det regional tillväxtarbetet.

Besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas

Ett viktigt verktyg för att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin är vår möjlighet att ge ekonomiskt stöd till program och enskilda projekt inom de strategiskt prioriterade utvecklingsområdena.

De regionala utvecklingsmedlen kan användas både i regionala projekt och till samverkansprojekt inom en rad olika program, bland annat de europeiska strukturfonderna. Vi ger råd och information till dem som söker projektmedel och beviljar medfinansiering till projekt med stöd från EU:s strukturfonder. Som regional utvecklingsaktör driver vi ibland också gemensamma utvecklingsprojekt, där många aktörer samverkar.

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Frida Kallenbach, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Frida Bergman, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Peter Sagebro, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Johan Loock, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Maria Lidgren, tillväxtchef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-06-02 10:47