Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin är ett övergripande programdokument för Västernorrlands framtida utveckling med syfte att lotsa initiativkraften hos lokala, regionala och nationella aktörer inom det regionala utvecklings- och tillväxtfrämjande arbetet fram till år 2020.

Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2011-2020 är den övergripande strategiska inriktningen för vårt tillväxtarbete. Den samlar och länkar ihop handlingsplaner och andra regionala strategier i ett större sammanhang.

Halvtidsuppföljning av Regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 

Regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västernorrlands län 2011-2020

Kortversion av Regionala utvecklingsstrategin 2011-2020

RUS-in-english.pdf

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

I det regionala utvecklingsansvaret ligger bland annat att ta fram och leda genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Länsstyrelsen Västernorrland har tidigare ansvarat för, att i samverkan med andra aktörer i regionen, ta fram en regional utvecklingsstrategi för perioden 2011-2020. Landstinget har deltagit aktivt i det arbetet och också politiskt fattat beslut att stå bakom och arbeta för den aktuella strategin. Från och med 2017 är Landstinget Västernorrland ansvarig för att ta fram, samordna genomförandet av och följa upp den regionala utvecklingsstrategin. När översyn av den regionala strategin ska göras kommer Landstinget att initiera detta arbete, som precis som tidigare kommer att ske i samverkan med länsstyrelsen, länets kommuner och andra intressenter.

När vi pratar om den regionala utvecklingsstrategin säger vi ofta kort och gott RUS:en. RUS:en är ett strategidokument som innehåller visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för utvecklingsarbetet i länet för åren 2011 -2020. RUS är utgångspunkt för allt tillväxtarbete i länet, inklusive de strategier och program som tas fram inom EU:s sammanhållningspolitik. Den regionala utvecklingsstrategin brukar ofta förtydligas genom handlingsprogram som mer detaljerat beskriver vad som behöver göras inom ett visst område för att målen i strategin ska uppnås, vem/vilka som ansvarar och när detta är planerat att genomföras. Handlingsplanerna tas också fram i bred samverkan med aktörer i länet. Handlingsplanerna utgör ett prioriteringsverktyg vid ansökan om finansiering från bland annat Regionala tillväxtmedel (1:1), Landsbygdsprogrammet, Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden och Interreg.

Handlingsplaner

För att säkra genomförandet av det regionala tillväxtarbetet tas handlingsplaner fram inom olika utvecklingsområden. Handlingsplanerna tas fram i bred samverkan med aktörer i länet och identifierar hur vi i Västernorrland tillsammans ska nå de mål som finns uppsatta i den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

Handlingsplanerna listar aktiviteter kopplade till strategins mål och är även ett verktyg för våra prioritering av projektansökningar.

Handlingsplaner finns framtagna för

  • bredbandsutbyggnad
  • energi och klimat
  • innovation
  • integration
  • jämställdhet
  • företagande och entreprenörskap
  • kompetensförsörjning
  • transportinfrastruktur
  • landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Aktuella handlingsplaner

Handlingsplan bredbandsutbyggnad 

Handlingsplan Företagande entreprenörskap.pdf

Handlingsplan innovation.pdf

Handlingsplan integration etablering.pdf

Handlingsplan klimat och energi.pdf

Handlingsplan kompetensförsörjning 2016.pdf

Handlingsplan transportinfrastruktur.pdf

Handlingsplan jämställdhet och jämställdhetsintegrering.pdf

Kunskapsunderlag för RUS

Västernorrlands framtid analysbilaga RUS.pdf

Västernorrlands regionala handlingsplan för LBP och HFP 2014-2020.pdf

Kontakta oss

Landstinget Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Landstingets officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Frida Kallenbach, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Frida Bergman, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Peter Sagebro, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Johan Loock, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Maria Lidgren, tillväxtchef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Gunnar Holmgren, analytiker

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-12-08 10:35